Klachten en bezwaar

U leest hier waar u terecht kunt met uw klacht of bezwaar.

Meldpunt Buurtbeheer

Om bijvoorbeeld losliggende tegels, verstopt riool of zwerfvuil te melden, kunt u terecht bij het Meldpunt Buurtbeheer. Ga direct naar melding maken.

Geluidsoverlast, stank, bodem- en luchtverontreiniging, lichthinder

U kunt 24 uur per dag terecht bij de MilieuKlachtencentrale van de omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB): (073) 681 28 21.

Meer informatie over milieuklachten vindt u op www.milieuklachtencentrale.nl.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van ons? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. U dient een bezwaarschrift schriftelijk in bij het college in en krijgt dan een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het bezwaarschrift.

Behandeling bezwaar

Uw bezwaar wordt behandeld door een onafhankelijke commissie die advies uitbrengt aan ons. De commissie vraagt u uw bezwaar mondeling toe te lichten. Na indiening van het bezwaarschrift nemen wij binnen 12 weken een beslissing. Zoniet, dan wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gesteld. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank.

Bezwaar gemeentelijke belastingen

U kunt online bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen. Kijk voor meer informatie op de webpagina 'Bezwaar gemeentelijke belastingen'.

Klacht over dienstverlening gemeente

Als u ontevreden bent over het optreden van een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Als uw mondelinge klacht tot uw tevredenheid wordt opgelost, hoeft u verder geen formele procedure te volgen. Is dit niet het geval of wilt u uw klacht liever schriftelijk indienen dan kunt u een brief schrijven. Soms is het handig wanneer u kopie├źn van brieven of documenten bijsluit.

U stuurt uw klacht naar:

Gemeente Oisterwijk
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10101
5060 GA Oisterwijk