Besluit tot het gewijzigd vaststellen van de Groene kaart met bijbehorend bomenregister

Op 3 oktober 2017 heeft het college van Oisterwijk de Groene kaart met bijbehorend bomenregister gewijzigd vastgesteld. De stukken liggen vanaf 16 oktober 2017 gedurende 6 weken ter inzage.

De Groene Kaart bestaat uit 2 deelkaarten, 1 voor de kern Oisterwijk en 1 voor de kern Moergestel. Op de Groene Kaart zijn alle beschermde houtopstanden binnen de bebouwde kom aangegeven; boomvlakken, boomstructuren en waardevolle bomen. De waardevolle bomen zijn genummerd opgenomen in het bomenregister. Voor al deze houtopstanden blijft een omgevingsvergunning nodig voor het voor het vellen van een boom.

Buiten de bebouwde kom moet u in de volgende gevallen een omgevingsvergunning aanvragen voor het vellen van een boom:

  • Voor bomen op erven en in tuinen welke op een stamhoogte van 1,30 meter boven maaiveld een diameter groter dan 40 centimeter hebben;
  • Voor houtopstanden bestaande uit 1 of meer bomen met een diameter > 40 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld welke een zelfstandige eenheid vormen, en hetzij geen groter oppervlakte beslaan dan 10 are, hetzij in geval van rijbeplanting, gerekend over het totaal aantal rijen, niet meer bomen omvatten dan 20;
  • Voor bomen die in het kader van een herplantplicht zijn geplant.


Tot slot kan het zo zijn dat er in het bestemmingsplan bepalingen opgenomen zijn voor het vellen van bomen. U heeft in dat geval (ook) een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden nodig.

Onder deze publicatie treft u een te downloaden pdf-bestand van de Groene kaart voor de kern Oisterwijk en voor de kern Moergestel, het bomenregister en het achterliggende beleidskader aan. Daarnaast is een schema opgenomen van de stappen die u moet doorlopen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het vellen van een boom. Indien u volgens het schema een vergunning aan moet vragen, houdt er dan rekening mee dat u hierbij een gedegen motivering aanlevert, al dan niet met een boomtechnische rapportage.

Informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de Groene Kaart of het bomenregister, neem dan contact op met Liesbeth van Kempen, beleidsmedewerker Groen, landschap en platteland van de gemeente Oisterwijk. E-mail: Liesbeth.vanKempen@oisterwijk.nl.