Nieuwe hulp- en zorgtaken

Vanaf 1 januari 2015 heeft de Rijksoverheid een aantal zorgtaken overgedragen aan de gemeenten. Dit zijn taken op het terrein van de Wmo, jeugdhulp en reïntegratie. De manier waarop we de ondersteuning aanbieden is veranderd. Wanneer u een hulp- of zorgvraag heeft kijken we eerst naar wat u zelf kunt en wat met de hulp van mensen in uw omgeving kan worden opgelost.

De veranderingen in de zorg zijn vastgelegd in drie nieuwe wetten. Deze hebben betrekking op ondersteuning aan huis, jeugdhulp en werk en inkomen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo bestond al, maar is aangepast. Met de Wmo 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de hulp en ondersteuning aan huis zonder medisch karakter.

Meer informatie over de Wmo

Jeugdwet

De gemeente is nu ook verantwoordelijk voor bijna alle jeugdhulp. De jeugdhulp wordt eenvoudiger en beter op elkaar afgestemd.

Meer informatie over de jeugdhulp

Participatiewet

De gemeente is verantwoordelijk voor de reïntegratie van mensen die nog wel kunnen werken, maar daarbij een steuntje in de rug nodig hebben. Taken van de gemeente die onder de participatiewet vallen, zijn ondersteuning bij het zoeken naar passend werk en inkomensondersteuning.

Sociaal team: voor complexe hulpvragen

Soms zijn er ingewikkelde problemen op meerdere gebieden. Wanneer dit aan de hand is, kan het sociaal team van de gemeente helpen. In dit team werken professionele deskundigen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties samen zoals de wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker en deskundige jeugdhulp. De hulp van dit team kan starten op verzoek van bijvoorbeeld een huisarts, zorgverlener of de school. Wanneer er sprake is van complexe problemen neemt een deskundige van het sociaal team contact op met de persoon of gezin die de hulp nodig heeft. Samen bepalen ze dan wat er aan gedaan kan worden en waarvoor specialistische hulp nodig is. Daarna zorgt een medewerker uit het sociaal team ervoor dat de hulp effectief wordt georganiseerd.

Welke zorgtaken horen niet bij de gemeente?

Verpleging en verzorging thuis, zoals het toedienen van medicijnen en hulp bij het douchen, zijn onderdeel van het basispakket van de zorgverzekerking. Voor de zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig hebben, blijft de Rijksoverheid verantwoordelijk. Deze zorg valt onder de nieuwe Wet Langdurige Zorg.

Meer informatie

Op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl (van de Rijksoverheid) vindt u veel informatie over de veranderingen in de zorg.