Leerplicht en spijbelen

Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Kinderen tussen 5 en 16 jaar moeten naar school. De leerplicht gaat in op de 1e schooldag van de nieuwe maand nadat een kind 5 jaar is geworden en loopt tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 wordt.

Kwalificatieplicht

De leerplicht gaat over in de kwalificatieplicht. Jongeren die op hun 16e geen diploma van het vwo, havo of mbo niveau 2 of hoger hebben, moeten tot hun 18e verplicht naar school. Dit heet een startkwalificatie. Op het moment dat een leerling een diploma krijgt, vervalt de verplichting. De kwalificatieplicht betekent niet meteen dat een leerling 5 dagen per week op school zit. Een combinatie van leren en werken kan ook, zoals in de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

Na de kwalificatieplicht geldt de werkleerplicht.

Niet naar school komen en spijbelen

Als een kind te vaak niet op school is zonder geldige reden, schakelt de school de leerplichtambtenaar in. De leerplichtambtenaar controleert of ouders en kinderen zich houden aan de Leerplichtwet. Als dat niet het geval is, zoekt de leerplichtambtenaar samen met de school en ouders naar een oplossing. Als de ouders of de leerling zelf schuld hebben aan het schoolverzuim, heeft dit mogelijk gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan een officiƫle waarschuwing, het kind doorsturen naar Bureau Halt, het stopzetten van de kinderbijslag of een proces-verbaal.

Vrij buiten schoolvakanties

U mag uw kind niet buiten de schoolvakanties mee op vakantie nemen. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet. U kunt bij de schooldirectie maximaal 1 keer per jaar een verzoek indienen voor vakantie buiten de schoolvakanties. Dit kan voor maximaal 10 schooldagen en alleen als u anders in geen enkele schoolvakantie samen op vakantie kunt of als u voor uw inkomen afhankelijk bent van de periode tijdens de schoolvakanties. Wilt u vakantie aanvragen voor meer dan 10 schooldagen, dan stuurt de school uw aanvraag door naar de leerplichtambtenaar. Die beslist na overleg met de school of uw kind vakantie buiten de schoolvakantie krijgt.

Bij een bijzondere situatie zoals een huwelijk, begrafenis of verhuizing, is het mogelijk tijdens schooltijd vrij te krijgen. Ook hiervoor vraagt u toestemming aan de schooldirectie.

Vrijstelling van de Leerplichtwet

Er zijn bijzondere omstandigheden waardoor een kind niet op een school ingeschreven hoeft te worden. U kunt dan om vrijstelling van de Leerplichtwet vragen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar.