Programmabegroting 2017 Oisterwijk: realistisch realiseren

11 oktober 2016

Het college heeft in de vergadering van dinsdag 4 oktober de programma-begroting 2017 vastgesteld. Deze begroting biedt kansen om op een realistische manier ambities te realiseren en te investeren in de kwaliteit en de toekomst van Oisterwijk.

In deze programmabegroting bieden wij u de voorgenomen activiteiten aan die wij het komende jaar gaan uitvoeren. 2017 is daarmee het laatste volledige jaar voor realisering van  de ambities zoals vastgelegd in het coalitieakkoord 2014 – 2018 “met elkaar voor elkaar”.

Realistisch realiseren

Naast de opdracht uit het coalitieakkoord zijn de afgelopen jaren veel nieuwe ontwikkelingen en opgaven op onze gemeente afgekomen. Soms kwamen die van rijkswege (de 3 decentralisaties), soms vanuit maatschappelijke trends (de invloed van social media op de bepaling en de uitvoering van beleid). Hoewel we de meeste zeer voortvarend hebben opgepakt en gerealiseerd, liggen er voor de komende jaren nog grote uitdagingen en ambities voor onze gemeente. Die uitdagingen zullen zeker nog sterker worden wanneer in het voorjaar van 2017 een nieuw kabinet aantreedt met nieuwe beleidsvoornemens. Een beeld van onze eigen voornemens en ambities hebben wij geschetst in de Perspectiefnota “Samen werken aan perspectief 2017-2020”.

Alert blijven

Hoewel we met enige trots terug kijken op de behaalde resultaten van de afgelopen jaren zijn we ons er zeer van bewust dat de blik op de toekomst gericht moet zijn. Dat is ook het perspectief en de passie die we met deze begroting willen uitstralen. Een toekomst die we overigens met vertrouwen tegemoet treden gelet ook op de vitaliteit en uitstraling van Oisterwijk en de daadkracht van onze burgers en bedrijven. Ondanks dit gunstig perspectief zullen we onze ogen niet moeten sluiten en alert blijven op de rol die we als gemeente moeten vervullen. Of met andere woorden hoe blijven wij in staat om de maatschappelijke vraagstukken en de eisen die onze omgeving aan ons stelt in samenhang en in samenwerking met onze burgers aan te pakken.

Gezonde financiële huishouding

Deze begroting biedt in ieder geval een prima startpunt  om de hierin genoemde uitdagingen en kansen met succes tot een goed einde te brengen. Wij zijn er trots op dat we dit kunnen realiseren met een gezonde financiële huishouding.

In de bijlage (PDF, 153 kb)  treft u, bij wijze van samenvatting, een kort overzicht van de hoofdlijnen van de begroting 2016.

De volledige begroting is na te lezen op www.oisterwijk.nl/bestuur-en-politiek/begroting-en-jaarrekening.