Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersverenigingen

14 december 2020
Meer over prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersverenigingen

Op 14 december ondertekenden wethouder Ten Brink, namens gemeente Oisterwijk, en de directeur-bestuurders van drie woningcorporaties en de voorzitters van twee huurdersverenigingen prestatieafspraken over het woningaanbod in Oisterwijk voor 2021. Het resultaat van een intensief en gezamenlijk doorlopen proces door alle betrokken partijen.

Herindeling

Vanwege de herindeling van Haaren komen er in 2021 twee nieuwe woningcorporaties bij in de gemeente Oisterwijk. Voor komend jaar zijn daarom prestatieafspraken gemaakt met woningstichting Leystromen, TBV Wonen en Woonveste en met Huurdersvereniging Heusden en HBO TBV Wonen / Kleine Kernen. In de prestatieafspraken hebben we afspraken gemaakt over de bouw van nieuwe sociale huurwoningen, waaronder ook woningen specifiek voor senioren. Ook gaan we volgend jaar kijken naar de kansen voor starters. De bestaande woningvoorraad wordt verder verduurzaamd, zonder dat dit voor lastenverhoging zorgt bij de bewoners. De Oisterwijkse woonvisie vormt de basis voor de prestatieafspraken. “Ik ben er heel trots op dat we met deze partijen samen tot afspraken zijn gekomen, waardoor echt een goede samenwerking plaatsvindt en waarbij ook van elkaars ervaringen wordt geleerd. Dit komt onze kernen alleen maar ten goede”, aldus wethouder Eric ten Brink. Begin 2021 wordt gestart met de concretisering en uitwerking van de prestatieafspraken.

Nieuwe woonvisie

De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de Oisterwijkse woonvisie uit 2016. Deze woonvisie is inhoudelijk verouderd. Zo is er sindsdien veel gebeurd in het sociaal domein. Ook hebben we te maken met nieuwe doelgroepen zoals vergunninghouders en arbeidsmigranten. Verder bevat de huidige woonvisie geen informatie over Haaren.

In 2021 wordt daarom een nieuwe woonvisie opgesteld die de basis vormt voor de prestatieafspraken over 2022. De basis van de nieuwe woonvisie wordt gelegd door o.a. een onderzoek naar de vraag naar sociale huurwoningen. Door de uitstroom van mensen vanuit beschermd wonen en de maatschappelijke opvang, zijn er meer sociale huurwoningen nodig om deze mensen te kunnen huisvesten. We maken hierover samen afspraken via het programma Weer Thuis.

Meer informatie

De prestatieafspraken zijn na te lezen via www.oisterwijk.raadsinformatie.nl