Mogelijkheden voor wind- en zonneparken in de regio bekend

12 februari 2020

Op 12 februari is tijdens de radenavond een kaart gepresenteerd met daarop de mogelijkheden voor wind- en zonneparken in de Regio Hart van Brabant, waar ook Oisterwijk deel van uitmaakt. Aan de kaart, die de komende maanden verder wordt uitgewerkt, is een zorgvuldig proces vooraf gegaan.

Bekijk de youtube-video:” REKS animatie”

Veranderingen in onze leefomgeving (zichtbaar en onzichtbaar) zijn bij de plannen onvermijdelijk. Daarom worden ook bewoners en gebruikers van het gebied betrokken, omdat een toekomstbestendige regio met respect voor mens, natuur en milieu een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Mogelijkheden voor wind- en zonneparken

Op de kaart staat aangegeven welke gebieden ruimtelijk en technisch geschikt zijn voor de grootschalige opwek van duurzame energie. De gebieden zijn het resultaat van een zorgvuldig proces, waarbij is gekeken naar de beperkingen, randvoorwaarden, mogelijkheden en wensen. Het is nu nog niet duidelijk in welke gebieden en waar wind- of zonneparken terechtkomen. Het verder uitwerken van het de mogelijkheden is een volgende stap in het proces. Zodra de randvoorwaarden en ideeën voldoende zijn uitgewerkt, kunnen ook inwoners een bijdrage gaan leveren aan de verdere ontwikkeling van het scenario en -op termijn- de uitvoering daarvan. Dit is belangrijk, omdat inwoners ook de gevolgen van de transitie gaan ondervinden in hun werk- en leefomgeving.

Kaart scenario locaties zonne- en windenergie (PDF, 537 kb) 

Zorgvuldig denkproces

De kaart is op een aantal uitgangspunten gebaseerd. Zo willen we de landschappelijke kwaliteit versterken en geen grootschalige energie opwekken in het natuurnetwerk Brabant. Verder werken we aan een efficiënt, toekomstbestendig energienetwerk. Tot slot combineren we de plaatsing van zonneakkers en windmolens aan andere uitdagingen in de regio, zoals de klimaatverandering, de landbouwtransitie, de mobiliteitsopgave.

Aan de plannen is een zorgvuldig proces vooraf gegaan. Hier zijn onder andere landschapsarchitecten, waterschappen, netbeheerders, natuurorganisaties en 9 gemeenten in onze regio al sinds april 2019 mee bezig. Zij hebben onder meer gekeken naar de ruimtelijke kwaliteit van onze omgeving, landschapsbeleid en koppelkansen in de regio (zoals klimaatadaptatie, de PAS-problematiek en verstedelijking). Daarnaast heeft een aantal terreinbezoeken en werkateliers plaatsgevonden.

Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)

De plannen rondom wind- en zonne-energie zijn een onderdeel van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) van de regio Hart van Brabant, waar Oisterwijk deel van uitmaakt. Met de REKS brengen we in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat.

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat alle regio’s in Nederland zo’n Regionale Energiestrategie (RES) gaan maken. In Hart van Brabant kijken we als enige regio in Nederland ook hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Bij ons heet het dan ook een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS).

Meer informatie

Heb je vragen? Kijk op www.oisterwijk.nl/duurzameenergie of neem contact op met de gemeente via gemeente@oisterwijk.nl. Meer informatie over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie vind je op de website van de Regio Hart van Brabant. Hier kun je je ook aanmelden voor de REKS-nieuwsbrief.