College Oisterwijk stelt perspectiefnota vast

08 juni 2018

Het college van Oisterwijk heeft op dinsdag 5 juni de perspectiefnota (PPN) 2019-2022 vastgesteld en legt deze voor aan de raad. In deze eerste PPN van het nieuwe college is een nieuwe koers zichtbaar in navolging van het raadsprogramma ‘Samen werken aan de Parel in ’t groen”.

Dienstverlenend Oisterwijk

Het college speelt in op de nieuwe koers van de raad: zichtbaar zijn in de samenleving door dichterbij de inwoners actief te zijn. Daarnaast stimuleert het college initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties. Die ontwikkeling vraagt om bezinning op het langetermijnperspectief van de gemeente. Daarom actualiseert het college de ‘Visie 2030’ naar een ‘Visie 2050’.

Het college houdt vast aan het uitgangpunt ‘een financieel gezonde gemeente met een sluitende meerjarenbegroting. Niet structurele kosten worden ten laste gebracht van de algemene reserve, incidentele uitgaven worden zo met incidenteel geld gedekt. De OZB (Onroerende Zaakbelasting) wordt geïndexeerd en niet structureel verhoogd. De hondenbelasting blijft op het huidige niveau.

Digitale dienstverlening is een bijzonder aandachtspunt. Wethouder Dion Dankers: “We willen een goede bereikbaarheid op alle kanalen voor onze inwoners, met betrouwbare reactie- en beslistermijnen. Zeg wat je doet en doe wat je zegt.”

Het college blijft actief zoeken naar samenwerking op lokaal, subregionaal en regionaal niveau. Zo is de gemeente Oisterwijk bestuurskrachtig en klaar voor de toekomst. De komst van de gemeente Haaren wordt intensief voorbereid.

Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk

Oisterwijk is en blijft een gemeente waar het goed wonen is. Burgemeester Hans Janssen:  “We zijn er voor iedereen die Oisterwijk nog mooier en ondernemender wil maken. Maar we stellen ook grenzen om het voor iedereen leefbaar te houden.

Een kwalitatief woononderzoek moet dit jaar leiden tot een woonagenda. Wethouder Peter Smit:  “De woonbehoefte van onze inwoners is de leidraad voor mijn handelen. We moeten een goede match vinden tussen diversiteit van inwoners en een voor hen geschikte woning”. Ook start het college in 2018 met het opstellen van een duurzaamheidsagenda, waarin ook de gemeentelijke voorbeeldfunctie naar voren komt op het gebied van verduurzaming van gebouwen, terreinen en materieel.

Op het gebied van intensieve veehouderij werkt het college samen met alle betrokkenen aan een procesvoorstel. Hierin ligt vast hoe college en raad stappen kunnen zetten en vervolgens besluiten kunnen nemen.

Sport, spel en culturele activiteiten leveren een belangrijke bijdrage aan een gezonde levensstijl waardoor minder beroep op zorg wordt gedaan. Het college wil daarom een vervolg geven aan het plan ‘Natuurlijk Gezond’ van de Rijksoverheid.
Het contract met Natuurmonumenten voor het Staalbergven loopt eind 2020 af. Het college legt de  raad een voorstel voor over continuering
Op sportpark Den Donk gaat het college voor een duurzaam en kwalitatief goed voorzieningenniveau en vitale verenigingen. De voetbalclubs bereiden in dat kader een fusie voor. Nog dit jaar wordt de raad gevraagd een keuze maken ten aanzien van de benodigde accommodatie op Den Donk.

Het college stelt een plan op voor het onderzoeken en uitvoeren van maatregelen gericht op een betere doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en parkeermogelijkheden. Onderhoud van wegen en voet- en fietspaden krijgt een kwaliteitsimpuls.

Samen met inwoners en gebruikers wordt een integraal toekomstplan voor Tiliander en Den Boogaard opgesteld. Voor een vitaal verenigingsleven is het van belang dat er een goede thuisbasis is in de vorm van goed functionerende cultuurcentra. Een gemeentelijk bijdrage aan die gezonde exploitatie is onontbeerlijk.

Extra middelen worden uitgetrokken voor uitvoeringsplannen van de wijken. Samen met inwoners worden wijkplannen opgesteld om in beeld te brengen welke behoeften er leven en hoe daarin kan worden voorzien.

Het college zet de inspanningen op het gebied van ondermijnende criminaliteit samen met politie, justitie en fiscus met kracht voort. Deze criminele activiteiten vragen om een sterke en actieve overheid. Fysiek - en cameratoezicht en handhaving zijn cruciaal in deze aanpak.

Samen redzaam Oisterwijk

Het college vindt het belangrijk dat alle inwoners naar vermogen mee kunnen doen in onze samenleving. Wethouder Jan de Laat: “Inwoners van Oisterwijk zien om naar elkaar, iedereen moet mee kunnen doen. Daarvoor is een sterke basisstructuur in het sociaal domein noodzakelijk.”

De toegang tot het sociaal domein wordt in 2019 geëvalueerd. Het moet voor inwoners met een zorgvraag duidelijk zijn waar zij terecht kunnen. Bijzonder punt van aandacht is het gevaar voor overbelasting van de mantelzorger. De mantelzorger moet daar waar mogelijk meer ondersteund en ontlast worden vanuit de sociale basisstructuur.

Met o.a. armoedebestrijding, het vroegtijdig signaleren van schulden en een integrale aanpak van perspectief op werk (jeugdwerkloosheidsvrije zone) wil het college voorkomen dat de participatie in de maatschappij van volwassenen en kinderen vermindert.

De regie bij inburgering van vergunninghouders komt weer terug bij de gemeente. Dit biedt de mogelijkheid om een integrale aanpak uit te voeren op het gebied van taalontwikkeling, opleiding en werk. Daarnaast heeft huisvesting de aandacht om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting.