Principeverzoek bouwplan

Als uw bouwplan niet in het bestemmingsplan past, kunt u een principeverzoek doen bij de gemeente. Met een principeverzoek vraagt u eigenlijk of de gemeente mee wil werken aan het aanpassen of afwijken van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan geeft aan waarvoor u de grond mag gebruiken en wat de bouwmogelijkheden zijn. Alle bestemmingsplannen van de gemeente staan op de pagina bestemmingsplannen.

Het principeverzoek is geen wettelijke aanvraag. Een positief besluit betekent niet automatisch dat uw plan door mag gaan. Wel krijgt u duidelijkheid of de gemeente achter uw plan staat. U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen het principebesluit.

Kosten principeverzoek

Voor de behandeling van een principeverzoek betaalt u € 346,50.

Principeverzoek doen

U stuurt een principeverzoek per mail of per post aan burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk. Mailadres: gemeente@oisterwijk.nl. Postadres: Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk.
In het principeverzoek zet u de volgende gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer
 • Het adres of de kadastrale aanduiding van de locatie van uw plan
 • Situatietekening en beschrijving van de bestaande situatie op maximaal schaal 1:1000
 • Situatietekening, beschrijving en onderbouwing van de nieuwe situatie, met daarop:
  • De afmetingen van het stuk grond en de bebouwde oppervlakte
  • De plaats van de bouwwerken ten opzichte van de perceelsgrenzen en de weg
  • De manier waarop u het terrein op en af kunt en eventuele parkeerplaatsen
  • De aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing
  • Waar u het terrein bij het bouwwerk voor wilt gebruiken
 • Eventueel eerder uitgevoerde onderzoeken, bijvoorbeeld bodemonderzoek, geluidonderzoek of archeologisch onderzoek.

Behandeling aanvraag principeverzoek

Tijdens de behandeling van uw principeverzoek bekijkt de gemeente hoe haalbaar uw plan is. Krijgt u een positief besluit, dan kunt u uw plan verder uitwerken en een officiële aanvraag doen.

Meer informatie over het principeverzoek

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente via gemeente@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.